INFORMACJE  DLA  UCZNIÓW  KLAS  8

                                                                    KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE  –  NAUKA  ZAWODU

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Celem nauki zawodu u pracodawcy-rzemieślnika jest  uzyskanie  kwalifikacji zawodowych w zawodzie, którego uczeń będzie się nauczać, potwierdzonych świadectwem czeladniczym.

                                                                                                        —–

Nauka zawodu u pracodawcy-rzemieślnika  umożliwia  połącznie teorii z praktyką, , rozwijanie swoich umiejętności,  zdobywanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w  rzeczywistych warunkach  u przedsiębiorcy, bezpośredni kontakt z klientem, poznanie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nowych technik i technologii pracy.

                                                                                                         —–

Kształcenie dualne. Podstawową zasadą dualnego systemu kształcenia w rzemiośle jest nauka zawodu, która odbywa się u pracodawcy – rzemieślnika  w jego  przedsiębiorstwie. Uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe u pracodawcy  jednocześnie  uczęszczając do szkoły branżowej I stopnia bądź dokształca się  w systemie pozaszkolnym w ramach  kursu. Warunkiem rozpoczęcia nauki zawodu w formie szkolnej lub pozaszkolnej jest obowiązkowe  ukończenie szkoły podstawowej.

Podpisanie umowy. Nauka zawodu w ramach  kształcenia dualnego odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Podpisanie umowy  odbywa się w CECHU, pracodawca i młodociany pracownik  podpisują umowę w obecności  rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba, która uczy się  nauki zawodu w rzemiośle posiada status pracownika młodocianego.

Termin podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – nauki zawodu zależy od formy dokształcania teoretycznego,  w okresie od 1 września pierwszego roku nauki w szkole do 31 sierpnia trzeciego roku nauki. W przypadku dokształcania w systemie pozaszkolnym, umowa może być zawarta w dowolnym  terminie określonym przez strony.

Przedstawiciel organizacji rzemieślniczej informuje strony umowy o obowiązkach i prawach wynikające z zawarcia umowy w oparciu o obowiązujące przepisy  oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem zatrudnienia.

Nauka zawodu pierwsza praca. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie rzemieślniczym  pod nadzorem instruktora praktycznej nauki zawodu, posiadającego  kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne.  Za pracę połączoną z nauką zawodu młodociany pracownik otrzymuje  co miesiąc wynagrodzenie oraz podlega ubezpieczeniom społecznym. Okres nauki zawodu młodocianego pracownika wlicza się do stażu pracy.

Wśród  zawodów rzemieślniczych m.in. wyróżnia się branże spożywcze (piekarz, cukiernik), motoryzacyjne,budowlane, gastronomiczne, rzemiosłem jest także wykonywanie zawodu złotnika-jubilera czy fryzjera.

Egzamin sprawdzający. Nauka zawodu u pracodawcy-rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym, składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, pracownik młodociany otrzymuje świadectwo czeladnicze potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych,  dzięki któremu może wykonywać swój zawód.

Dalsze kształcenie. Zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie pracy, kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy i kontynuowanie nauki.

 

Skip to content